Oi Va Voi Oi Va Voi Digital Folklore lyrics album cover


D'ror yikra I'ven im bat
V'yin-tzar-chem k'mo vavat
N'im shim-chem v'lo yushbat

Popular video now: